پشتیبانی ۲۴ ساعت              حسنی  ۰۹۱۹۲۳۷۶۳۶۸


این سیستم نرده استیل بیشتر بر روی دیوار بالکن ها و همچنین دیواره محافظ باغچه ها نصب میشود.در این سیستم نرده استیل به علت وجود دیواره محافظ بالکن معمولا از پایه های نرده استیل کوتاهتر استفاده میشود و معمولا از ردیف امنیتی استفاده نمیشود و در صورت نیاز حداکثر از 1و یا 2 ردیف امنیتی استیل استفاده میشود.